JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ica

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ
UPRAVNO VIJEĆE
strong>
Žankova Glavica 2, Sinj
Klasa: 112-03/17-01/7
Urbroj: 2175-11-23-17-3
Sinj, 07. kolovoza, 2017. godine

Na temelju članka 14. kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi ( Narodne novine br: 32/17) i suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Klasa: 100-01/17-02/373, Urbroj: 519-04-1-1-2/1-17-2 od 24. srpnja, 2017. godine, v.d. ravnatelja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

Za radno mjesto diplomirani socijalni radnik/ica – na određeno vrijeme, zamjena – 1 izvršitelj/ica

  Uvjeti:
 • hrvatsko državljanstvo
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada
 • 1 godina radnog staža u struci
 • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
  Uz prijavu kanditati su dužni priložiti:
 • životopis
 • dokaz o hrvastkom državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • dokaz o radnom iskustvu u struci ( elektronički zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili preslika ugovora o radu ili potvrda poslodavca)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci ( elektroički zapis ili uvjerenje nadležnog suda)

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine br: 82/08) na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti dokaze glede navedenog prava, a u odnosu na ostale kandidate ima prednost samo pod jednakim uvjetima.

Urednom prijavom smatra se vlastoručno potpisana prijava koja sadržava sve podatke i priloge propisane javnim natječajem.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Prijava na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnosi se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu Centra za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica 2., 21230 Sinj s naznakom „za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Centar za socijalnu skrb Sinj
v.d.ravnatelja Anka Jurela Jerkan, dipl.soc.radnica

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan