NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Sinj.

Na temelju članka 40. i 41.Zakona o ustanovama („Narodne novine „br:76/93,29/97,47/99 i 35/08), Članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ br: 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/ 17 i 130/17) te članka 28. Statuta Centra za socijalnu skrb Sinj, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Sinj, temeljem svoje Odluke Klasa: 023-01/18-01/1, Urbroj: 2175-11-17-18-6 donijete na sjednici dana 02.05.2018.g., raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za socijalnu skrb Sinj.

  Uvjeti:
 • hrvatsko državljanstvo;
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije;
 • najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi;
 • položen stručni ispit;
 • nepostojanje zapreka iz članka 213.stavka 1.Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja/icu Centra za socijalnu skrb imenuje Upravno vijeće Centra uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja sklapa s Upravnim vijećem ugovor o radu na vrijeme od četiri godine.

  Uz prijavu na natječaj kandidati moraju priložiti u izvorniku ili ovjerenom presliku:
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu;
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi;
 • potvrdu o radnom stažu (elektronički zapis s podacima iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
 • dokaz o radnom stažu na stručnim poslovima u djelatnosti socijalne skrbi od najmanje pet godina (potvrda poslodavca ili ugovor o radu);
 • potvrdu o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita u skladu s člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi;
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana;
 • životopis.

Na javni natječaj mogu se javiti osobe oba spola.

Kandidat koji se u prijavi za natječaj poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj:121/17),uz prijavu na javni natječaj dužan je osim dokaza u ispunjavanju traženih uvjeta,priložiti i dokaze propisane čl.102.stavkom 1.Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,a koji su objavljeni na Web.stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve tražene podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Prijave na natječaj dostavljaju se poštom preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu Centra za socijalnu skrb Sinj, Žankova glavica br.2,21 230 Sinj, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu-ne otvarati“ u roku od 8 dana od objave u Narodnim novinama. Nepotpune i nepravovremen prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SINJ

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan