Ravnatelj

U skladu sa člankom 132. Zakona o socijalnoj skrbi ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb.

Ovlasti ravnatelja centra za socijalnu skrb utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom centra za socijalnu skrb.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Za ravnatelja centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit te u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:

 • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje,
 • vodi poslovanje Centra,
 • predstavlja i zastupa Centar,
 • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće,
 • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra,
 • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan