Upravno vijeće

Centrom za socijalnu skrb Sinj upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova i čiji mandat traje četiri godine. Članove Upravnog vijeća (troje predstavnika osnivača i predstavnika jedinice područne (regionalne) samouprave) je imenovalo Ministarstvo socijalne politike i mladih odlukom KLASA: 550-06/16-07/129, URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 29. lipnja 2016. godine u slijedećem sastavu:

 1. Jelena Laco, mag.catech.
 2. Stipe Perić, dipl. pravnik
 3. Damir Tomašević, dipl. inž.
  - svi kao predstavnici osnivača
 4. Jelena Smoljo, dipl.iur.
  - kao predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave.
 5. Tihomira Domazet, dipl. soc. radnik
  - kao predstavnik radnika CSS Sinj

Dužnost predsjednika Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Sinj obnaša Stipe Perić, dipl. pravnik a dužnost zamjenika predsjednika Upravnog vijeća obnaša Damir Tomašević, dipl. inž.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:

 • sam zatraži razrješenje,
 • ne ispunjava dužnosti člana,
 • izgubi sposobnost obnašanja dužnosti,
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća.

Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:

 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača,
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana,
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje,
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca,
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača,
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje, donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa,
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca,
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra.

Pored naprijed navedenih poslova, upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama.

Upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se utvrđuje način rada i donošenja odluka na sjednicama.

Kontakt info

  Centar za socijalnu skrb Sinj
 • Žankova glavica 2
 • 21230 Sinj
 • OIB: 07505873008
  KONTAKT:
 • 021/821-446 - centrala
 • 021/660-241 - računovodstvo
 • 021/660-240 - telefax
 • 098/994-3400 - dežurni mobitel
  RADNO VRIJEME:
 • Ponedjeljak-Petak od 07.00 do 15.00 sati
 • Stanka za odmor: od 10.00 do 10.30 sati
  PRIJEM STRANAKA:
 • Ponedjeljak, utorak i srijeda od 7,30 do 12.30 sati
 • Četvrtak od 7,30 do 13,30
 • Petkom ne radimo sa strankama
 • Rad na terenu: svaki radni dan