O Centru

OPĆENITO O CENTRU

Centar za socijalnu skrb Sinj je javna ustanova osnovana rješenjem Ministarstva socijalne politike i mladih KLASA: UP/I-550-01112-01/69 od 2. travnja 2012. godine.

Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska.
Prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.
Centar za socijalnu skrb Sinj je osnovan za područje gradova Sinja, Trilja, Vrlike i općina Hrvace, Otok i Dicmo.
Područje mjesne nadležnosti Centra za socijalnu skrb Sinj je površine 1064 km2 na kojem živi ukupno 48.367 stanovnika prema rezultatima posljednjeg popisa stanovništva iz 2011. godine.

Anka Jurela – Jerkan, dipl. soc. radnica
Ravnateljica

  • Žankova glavica 2, Sinj
  • Centrala: 021 821 446
    Računovodstvo: 021 660 241
    Telefax: 021 660 240
  • info@czss-sinj.hr

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – Petak: 07:00 do 15:00 sati
Stanka za odmor: 10:00 do 10.30 sati

PRIJEM STRANAKA:
Ponedjeljak – Srijeda: 07:30 do 12:30 sati
Četvrtak: 07:30 do 13:30 sati
Petak: ne radimo sa strankama
Rad na terenu: svaki radni dan

Radnici centra

U Centru za socijalnu skrb Sinj zaposlen je ukupno 21 radnik. Od navedenog broja zaposleno je 15 stručnih radnika, ravnatelj i 5 radnika koji obavljaju administrativne, financijsko- računovodstvene i pomoćne poslove.
Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnik, psiholog, pravnik. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

Dežurstvo

U slučaju kada je ugrožena sigurnost korisnika socijalne usluge se osiguravaju i izvan radnog vremena Centra.
Centar za socijalnu skrb Sinj ima organizirano dežurstvo stručnog radnika koji izvan našeg radnog vremena, isključivo na poziv policije, sudjeluje u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih korisnika.

Financiranje

Centar za socijalnu skrb Sinj se financira sredstvima državnog proračuna, a u proračunu županije splitsko dalmatinske osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode Centra.

Skip to content