Ravnatelj

RAVNATELJ

U skladu sa člankom 132. Zakona o socijalnoj skrbi ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad centra za socijalnu skrb, predstavlja i zastupa centar za socijalnu skrb i odgovoran je za zakonitost rada centra za socijalnu skrb.

Ovlasti ravnatelja centra za socijalnu skrb utvrđene su zakonom, aktom o osnivanju i statutom centra za socijalnu skrb.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Za ravnatelja centra za socijalnu skrb može biti imenovan hrvatski državljanin koji ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije, najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi i položen stručni ispit te u odnosu na kojeg ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Ravnatelja centra za socijalnu skrb imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi.

Djelokrug rada ravnatelja obuhvaća ove poslove:
  • predlaže godišnji plan i program rada Centra i odgovoran je za njegovo ostvarivanje
  • vodi poslovanje Centra
  • predstavlja i zastupa Centar
  • predlaže Upravnom vijeću nacrt statuta i drugih općih akata koje donosi Upravno vijeće
  • podnosi Upravnom vijeću i osnivaču izvještaj o radu i poslovanju Centra
  • donosi odluke u prvom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
  • obavlja druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Centra
Skip to content