Upravno vijeće

UPRAVNO VIJEĆE

Centrom za socijalnu skrb Sinj upravlja Upravno vijeće koje broji pet članova i čiji mandat traje četiri godine. Članove Upravnog vijeća (troje predstavnika osnivača i predstavnika jedinice područne (regionalne) samouprave) je imenovalo Ministarstvo socijalne politike i mladih odlukom KLASA: 550-06/16-07/129, URBROJ: 519-06-2/7-16-2 od 29. lipnja 2016. godine u slijedećem sastavu:

Jelena Laco, mag.catech.
Stipe Perić, dipl. pravnik
Damir Tomašević, dipl. inž. – svi kao predstavnici osnivača
Jelena Smoljo, dipl.iur. – kao predstavnica jedinice područne (regionalne) samouprave.
Tihomira Domazet, dipl. soc. radnik – kao predstavnik radnika CSS Sinj

Dužnost predsjednika Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Sinj obnaša Stipe Perić, dipl. pravnik a dužnost zamjenika predsjednika Upravnog vijeća obnaša Damir Tomašević, dipl. inž.

Član upravnog vijeća može biti imenovan na tu dužnost najviše dva puta uzastopno.

Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan ako:
 • sam zatraži razrješenje
 • ne ispunjava dužnosti člana
 • izgubi sposobnost obnašanja dužnosti
 • svojim ponašanjem povrijedi ugled Centra i Upravnog vijeća
Upravno vijeće Centra obavlja slijedeće poslove:
 • donosi Statut i opći akt kojim se uređuju radni odnosi i unutarnji ustroj Centra na prijedlog ravnatelja, uz suglasnost osnivača
 • donosi financijski plan i polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
 • donosi godišnji plan i program rada Centra na prijedlog ravnatelja i nadzire njegovo izvršavanje
 • analizira financijsko poslovanje Centra najmanje svaka tri mjeseca
 • u slučaju gubitka u poslovanju Centra bez odgode obavještava osnivača
 • predlaže osnivaču proširenje i promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih uz osnivačka prava, imenuje i razrješuje ravnatelja uz suglasnost ministra i sklapa s njim ugovor o radu na određeno vrijeme za mandatno razdoblje, donosi odluke u drugom stupnju o zahtjevima radnika za zaštitu prava iz radnog odnosa
 • raspravlja i odlučuje o izvješćima ravnatelja najmanje svaka tri mjeseca
 • daje osnivaču i ravnatelju prijedloge i mišljenja o pitanjima važnim za rad Centra te donosi odluke i obavlja druge poslove utvrđene zakonom, aktom o osnivanju i statutom Centra
 • pored naprijed navedenih poslova, upravno vijeće razmatra stanje i rezultate rada Centra, prati organiziranje i izvršavanje djelatnosti u Centru te u svezi s time poduzima potrebne mjere, prati materijalne potrebe Centra, te surađuje sa državnim tijelima, drugim ustanovama i udrugama
 • upravno vijeće donosi Poslovnik o svom radu kojim se utvrđuje način rada i donošenja odluka na sjednicama.
Skip to content